انجام پایان نامه دکتری تمام رشته ها-انجام رساله دکتری

جدید ترین مقالات بیس پایان نامه ، پروپوزال آماده مدیریت ، حسابداری ، رشته های فنی مهندسی را با ما داشته باشید .

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن ، غیر قابل تصور است.گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده است ، که تشدید آلودگی های محیطی از مهمترین این عوارض به شمار می آید که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است .این گسترش فناوری آنچنان در روان و احساس بشر قرن بیست و یکمی آثار نامطلوب گذاشته که همبستگی ذاتی و دیرینه انسان ها با طبیعت به جدایی کشیده شده و آثار آن در انسان خموده ، عصبی و به ظاهر متحرک نمایان شده است و یگانه وجه پیوند دهنده بین انسان و طبیعت، پناه بردن انسان به دامان فضاهای سبز عمومی و پارک های شهری است. اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. پارک ها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری اند ولی عواملی مانند مشکلات زندگی شهری، ایمنی پارک و فضاهای سبز، امنیت و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه های مختلف سنی و جنسی دراین مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها می باشند (کاظمی و اکبری، ۱۳۸۹).

……

مرور منابع:

میلوارد و سبیر (۲۰۱۱) مزایای یک پارک جنگلی شهری را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان می دهد که پارک جنگلی شهری خدمات اجتماعی، محیطی و اقتصادی متعدد باارزش قابل اندازه گیری را برای شهرها فراهم می کند. ………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث ارتقاء سطح فرهنگ مردم می شود.

۲- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث تقویت روابط اجتماعی مردم می شود.

۳- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث ارتقاء نوآوری های فرهنگی در بین مردم می شود.

۴- فضای سبز شهری در شهرستان زابل باعث افزایش اجرای برنامه های عمومی از طرف مسئولان می شود.

………….

 انجام پروژه های دانشجویی - دیزل ژنراتور - مقاله بیس پایان نامه 

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

اولین بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسی به نام «سالوی» ، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان كیفیت و درك احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی عاملی است كه به هنگام شكست، در شخص ایجاد انگیزه می كند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود. هوش هیجانی بوسیله بهبود مهارت های هیجانی قابل رشد و توسعه است. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است. در این مورد خبرهای خوشی وجود دارد. بر خلاف بهره هوشی که در طول زندگی سطح آن تقریبا ثابت و ایستا می باشد. هوش هیجانی را می توان رشد و توسعه داد.(مختاری بور و همکاران، ۱۳۸۶).

……

مرور منابع:

حدادی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس با نشانگان وانمودگرایی را مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، تمام دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان و دانشجویان ایرانی رشته پزشكی در دانشگاه ایروان (ارمنستان) در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۴۶ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان و ۵۴ نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی ایروان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عزت نفس با نشانگان ایمپاستر همبستگی معنی دار و معکوس وجود دارد. در بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان، رابطه مثبت و معنی داری با نشانگان ایمپاستر دارد و بین مولفه تنظیم هیجان با نشانگان ایمپاستر رابطه معنی داری مشاهده نشد .

Johnson (2009) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس را در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار داد. مطالعه وی به صورت پیمایشی و با پرسشنامه بوده است. نتایج وی نشان داد که مولفه های خودتنظیمی، خودبرانگیختگی و ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی ارتباط معنی دار با عزت نفس دانش آموزان دارد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- مولفه خودآگاهی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۲- مولفه خود تنظیمی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۳- مولفه خود برانگیختگی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۴- مولفه همدلی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۱- مولفه ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

………….

سقف کاذب - پایان نامه مدیریتآبپاش مخفی شونده -ساخت سوله

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

در دنیای امروز تغییر و پویایی از اصول اولیه است. مدیران نیزباید سیستمهای مورد نظرشان را به نحوی تعدیل و اصلاح کنند که با تغییر شرایط محیطی سازگار باشد. در این راستا سیستم های کنترل مدیریت نیز درحال تحول اند، دگرگونی در اقتصاد و تکنولوژی منشاء این تحول است. به دنبال تغییر در شرایط اقتصادی، حداکثر کردن ارزش شرکت ها به عنوان هدف بارز در مدیریت واحدهای تجاری به رسمیت شناخته شده است. حداکثر کردن ارزش نیز با حداکثر کردن ثروت سهامداران مترادف شده است به عبارتی فرض بر آن است بازار سرمایه قادر است ارزش های ذاتی شرکت ها را به درستی تشخیص دهد و در جهت ارزش شرکت ها قیمت سهام را تعیین نماید. در این شرایط مدیران واحدهای تجاری نمی توانند نسبت به بازار سرمایه بی تفاوت باشند و تصمیمات اقتصادی آنها تاثیرات بارزی در ارزش شرکت ها و قیمت سهام دارد. به علاوه در دهه های اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فراگرفته و منجر به پیدایش پدیده جهانی شدن اقتصاد گردیده است. در این شرایط متحول شده، مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدید مواجهند و خلق ارزش چالش اساسی مدیریت می باشد (ایمانی و رضایی، ۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

ایمانی و رضایی (۱۳۸۸) بررسی اهمیت تكنیكهای حسابداری مدیریت در شركتهای پذیرفته شده بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق به دنبال بررسی سطح اهمیت تکنیک های حسابداری مدیریت از دیدگاه فعالین این حسابداری(دانشگاهیان و حرفه ایها) بوده كه از طریق پرسشنامه ای میسر شده و از این افراد سطح اهمیت این تكنیكها جویا شده است.  بر اساس آزمون مذكور،تكنیكهای  مدیریت وجوه نقد ، بودجه بندی عملیاتی ، قیمت گذاری محصول ، بهایابی محصول ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی عملكرد ،مدیریت بر مبنای فعالیت ، بودجه بندی سرمایه ای ، تحلیل انحرافات ، تحلیل هزینه – حجم – سود، حسابداری مدیریت استراتژیك ،هزینه یابی بر مبنای هدف، تحلیل سوددهی مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

مگدی[۱] (۲۰۰۹) اثر ویژگی های شركت بر روش های حسابداری مدیریت را مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه یک تحقیقی تجربی با استفاده از داده های شركت های بریتانیایی بوده است. نتایج به دست آمده از روش پرسشنامه ای نشان می دهد كه عدم اطمینان محیطی، قدرت چانه زنی مشتریان، عدم تمركز، اندازه، تكنولوژی تولید پیشرفته، مدیریت كیفیت جامع و تولید به هنگام عواملی هستند كه می توانند تفاوت در شیوه های مورد استفاده در حسابداری مدیریت را توضیح دهند.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های بودجه بندی عملیاتی استفاده می شود.

۲- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های مدیریت وجوه نقد استفاده می شود.

۳- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های قیمت گذاری محصول استفاده می شود.

۴- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می شود.

۵- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های ارزیابی عملکرد استفاده می شود.

۶- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود.

۷- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های تحلیل انحرافات استفاده می شود.

۸- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک استفاده می شود.

۹- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های تحلیل سوددهی مشتریان استفاده می شود.

۱۰- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های هزینه یابی کیفیت استفاده می شود.

۱۱- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های کایزن استفاده می شود.

۱۲- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های هزینه یابی مرحله ای استفاده می شود.

۱۳- در تصمیم گیری های شرکت های صنعت پتروشیمی از تکنیک های منحنی کارا استفاده می شود.

………….

سقف کاذب کناف -  مقاله بیس پایان نامه -  لوله پلی اتیلن  - اسکلت فلزی - نئوپرن

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

…..همچنین باچ و همکارانش[۱] (۲۰۰۵) معتقدند ” بعد رقابتی اصلی هر بنگاه، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است. دراکر (۱۹۹۳) دانش را چیزی غیر از سرمایه و نیروی انسانی بلکه به عنوان منبعی معنادار و سرمایه فکری در جامعه دانشی امروز می داند که سازمان ها برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه ای باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت های مدیریت دانش بکوشند

……

مرور منابع:

ربیعی و همکاران (۱۳۸۹) رابطه مدیریت دانش و بهبود عملكرد كاركنان در مراكز آموزشی درمانی شهر زنجان را مورد مطالعه قرار دادند. پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی بود و جامعه آماری شامل كلیه كاركنان پرستاری مراكز با تحصیلات كارشناسی به بالا بودند كه از این میان ۱۳۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و با پرسشنامه ای مورد مطالعه قرار گرفت. كاركنان پرستاری بیمارستان ها در برداشت خود وضعیت مدیریت دانش را متوسط و سرپرستاران وضعیت عملكرد پرستاران تحت نظارت خود را قوی ارزیابی كردند. نتایج نشان داد بین وضعیت مدیریت دانش و بهبود عملكرد پرستاران در مراكز آموزشی – درمانی شهر زنجان رابطه معنی داری وجود دارد.

تورس و همکاران (Torres et al, 2011) مدیریت دانش و ارتباطات را در تحقیقات کشاورزی برزیل مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه روش های جدید برای مدیریت دانش و اطلاعات معرفی شد. همچنین نیاز برای موسسات تحقیقاتی جهت ثبت دانشی که ایجاد شد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های جدید مدیریت دانش می تواند در نگهداری دانش بوجود آمده موثر باشد. همچنین نیاز برای موسساتی که از طریق تیم های خاص بتواند دانش های ایجاد شده را ثبت کند، احساس شد

………..

فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

۱- عملکرد کارکنان سازمان های دولتی مرند باتوجه به اجرا و عدم اجرای مدیریت دانش متفاوت است.

فرضیه های فرعی تحقیق:

۲- خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان های دولتی مرند باتوجه به اجرا و عدم اجرای مدیریت دانش متفاوت است.

۳- توانایی های شغلی کارکنان سازمان های دولتی مرند باتوجه به اجرا و عدم اجرای مدیریت دانش متفاوت است.

۴- کیفیت کاری کارکنان سازمان های دولتی مرند باتوجه به اجرا و عدم اجرای مدیریت دانش متفاوت است.

۵- سرعت کاری کارکنان سازمان های دولتی مرند باتوجه به اجرا و عدم اجرای مدیریت دانش متفاوت است

………….

سقف کاذب - تصفیه آب صنعتی - پایان نامه مدیریت - پمپ - سوله  - انجام پروژه های دانشجویی - نئوپرن

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. تدریس یکی از ارکان اصلی هر سیستم آموزشی به شمار می‌رود که کارآیی هر نظام آموزش بستگی به آن دارد. یکی از مشکلات نظام تعلیم و تربیت کشورمان، مربوط به عدم آشنایی و عدم استفاده از الگوها و روش‌های پیشرفته تدریس است. تدریس در گذشته بر اساس دیدگاه متخصصان تعلیم و تربت به معنی انتقال معلومات بوده اما صاحبنظران جدید تعلیم وتربیت بر این باورند که معلم باید روش دانستن را به دانش‌آموز بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال فرمولها و معلومات اکتفا کند معلم باید دانش‌آموز را کمک کند تا خود تجربه کند و از طریق تجارب خود مطالب را فراگیرند ، لذا توجه به کیفیت و شیوه تدریس معلمان باید امر بسیار ضروری و جدی تلقی شود و برنامه ریزان و مسئولان موظفند که فرصتهای لازم برای آشنائی هر چه بیشتر معلمان با روشها و الگوهای جدید و خلاق تدریس را فراهم نموده ، و شرایط و امکانات را برای اجرای موفقیت آمیز این روشها آماده نمایند (عیبری، ۱۳۸۹).

……

مرور منابع:

عیبری و همکاران (۱۳۸۹) تأثیر روش های تدریس فعال همیاری(مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه سنگر را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه پژوهشی، کل دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه سنگر بوده است. یافته های پژوهش نشان دادند که بین دو روش تدریس همیاری و اکتشافی در پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک تفاوت معناداروجود داشت که میانگین نمرات افزوده گروه همیاری بالاتر از گروه اکتشافی بود ولی بین گروه های دیگر دو به دو تفاوت معناداری وجود نداشت.

واسیلی و همکاران (۲۰۰۹) تأثیر دو روش سخنرانی و مبتنی بر پژوهش و ایفای نقش را بر عملکرد دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار دادند. آنها گزارش کردند که روش های مبتنی بر پژوهش باعث یادگیری بهتر در دانش آموزان نسبت به روش سخنرانی شد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- آموزش علوم به روش مبتنی بر پژوهش تأثیر مثبت معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد.

۲- آموزش علوم به روش مبتنی بر پژوهش تأثیر مثبت معنی داری بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی دارد.

………….

سقف کنافتصفیه آب - انجام پایان نامه مدیریت - لوله پلی اتیلن - ویبره بدنه - اسکلت فلزی

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

امروزه بسیاری از خانواده ها از رفتار پرخاشگرانه کودک شان شکایت دارند و برای درمان این رفتار نابهنجار فرزندشان به شیوه و روش های مختلفی متوسل می شوند. پرخاشگری رفتاری است که از خشم و عصبانیت نشات می گیرد که در کودکان به صورت هل دادن، کتک زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، اذیت و مسخره کردن، عذاب دادن والدین، پرت کردن اشیا و گریه سر دادن است. این دسته از کودکان نسبت به سایرین بیشتر دروغ می گویند و مسوولیت اعمال خود را انکار می کنند، البته بسیاری از کودکان گاهی اوقات این رفتارها را انجام می دهند اما کودک پرخاشگر به طور مکرر این گونه رفتار می کند. درواقع پرخاشگری کودک تقریبا یک پاسخ خودکار نسبت به استرس و ناکامی است و هدفش این است که دیگران را مجبور یا وادار کند تا آنچه را که کودک می خواهد به او بدهند. معمولا این دسته از کودکان از درخواست های والدین و سایر بزرگسالان تبعیت نمی کنند و به اصطلاح خودشان قشقرق هایی برای ادب کردن والدین شان به راه می اندازند (واحدی و همکاران، ۱۳۸۷).

……

مرور منابع:

پلگرینی و روزت (۲۰۰۶) رابطه بین روابط و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی را مورد مطالعه قرار دادند و اختلاف آن در دو جنس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که داشتن روابط با همسالانی که کودکان با آنها راحت به بازی های طولانی می پردازند باعث می شود که کودک رفتارهای آرامتری را نشان دهد. بالعکس کودکانی که تنها بوده و یا با کسانی رابطه دارند که سر سازگاری با آنها ندارند به تدریج رفنارهای پرخاشگرانه را نشان می دهند.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

– بین انتخاب اسباب بازی توسط کودکان و رفتار پرخاشگرانه کلامی، تهاجمی رابطه معنی دار وجود دارد.

– بین انتخاب اسباب بازی توسط کودکان و رفتار پرخاشگرانه فیزیکی، تهاجمی رابطه معنی دار وجود دارد

– بین انتخاب اسباب بازی توسط کودکان و رفتار پرخاشگرانه رابطه ای رابطه معنی دار وجود دارد

– بین انتخاب اسباب بازی توسط کودکان و رفتار پرخاشگرانه خشم تکانشی رابطه معنی دار وجود دارد

– بین دو جنس در همبستگی بین انتخاب اسباب بازی و رفتار پرخاشگرانه تفاوت است.

………….

 

سقف کاذب - انجام پایان نامه مدیریت - لوله پلی اتیلن - تصفیه آبساخت سوله

نظرات() 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات